Far. Tan. Bilg. ve Eğt. Hiz.

 • ANA SAYFA
 • BİRİMLER
 • FAR. TAN. BİLG. VE EĞT. HİZ.

TOGÜ TTO; Üniversite çalışanları tarafından yürütülen veya ortak olunan Projelerin başvuru, gerçekleştirme ve ticarileştirme süreçlerine yasal, idari, teknik ve bütçe konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, üniversite bünyesinde yürütülen tüm ulusal ve uluslararası projeleri kayıt altına almak, sanayici ve girişimcilere yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri, destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri, proje geliştirme ve yönetimi, fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama, şirketleşme ve girişimcilik gibi konularda danışmanlık hizmetleri vermek ve ilgili birimleri koordine etmek amacıyla kurulmuştur.


Modül 1. Eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri: Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere sanayi ile buluşturmak, sanayiden ve gerçek hayattan problem, uygulama ve usulleri tanıtmak ve eğitim ve araştırmaya girdi sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri sunmak.  

TOGÜ TTO’nun Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Hizmetlerinin desteklenmesi kapsamında; ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli projeler, sanayiye yönelik projeler ve hizmetlerin tanıtılması bilgilendirilmesi ve eğitime yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin bilgiler vardır.

 

Modülün amaçlarına hizmet edecek şekilde her bir modül için veya her bir modül içerisinde farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Bu çalışma grupları modülün hedeflerine ulaşılması için proje odaklı çalışırlar.

 

TOGÜ TTO Modül 1- Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Hizmetlerinin tanımları aşağıda gösterildiği şekildedir.

 • Farkındalık oluşturmak için düzenlenen faaliyetleri planlamak ve organize etmek, yıllık planlar oluşturmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak,
 • TTO çalışanlarının alacağı eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak,
 • TTO' nun tüm faaliyetlerinin web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyayı kullanarak tanıtımını yapmak,
 • Hedef kitlesi içerisinde yer alan katılımcıların yer aldığı/alacağı çalıştay, seminer ve kongrelere aktif olarak katılım sağlamak ve bu tür faaliyetler düzenlemek,
 • Gelen talepler doğrultusunda sanayiye yönelik teknik eğitimler düzenlemek,
 • Gelen talepler doğrultusunda kurum ve kuruluşlara yönelik teknik eğitimler düzenlemek,
 • Gelen talepler doğrultusunda bireylere, akademisyenlere ve araştırmacılara yönelik eğitimler düzenlemek,
 • Diğer modül ve/veya farklı birimlerden talep edilecek TTO faaliyetleri kapsamındaki eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmaktır.

Planlama,

Modülün planlama süreci;

 • Üniversitenin stratejik planlarına uygun olarak eğitim faaliyetleri planlama ve bu plan çerçevesinde birimlerin koordinasyonunu sağlamak,
 • Akademisyen, öğrenci ve sanayicilerinin bilgi düzeyini arttırmaya yönelik eğitim faaliyetleri planlamak, organizasyonunu gerçekleştirmek,
 • Yapılan bu planlamaların yazılı ve görsel araçlarla duyurulmasını sağlamak,
 • Modül komisyonu tarafından düzenlenen plan TTO Ofisi yönetim kurulunun onayı ile yürütmektir.

 

Modül 1- Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Hizmetlerine destek verecek birimler ve birimlerden destek istenecek hususlar aşağıdaki şekildedir;


Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:

 • Projelerin kabulünden sonra, proje yürütücüsünün başvurusu üzerine banka hesabının açılması ve gerekli bildirimlerin yapılması,

 • Proje hesaplarına giren ve/veya proje ortakları tarafından proje özel hesaplarına aktarılan tutarların muhasebe işlemlerinin yapılması, hesapların günlük, aylık ve yıllık olarak kontrolleri sonucu banka muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlanması ve ilgililere bilgi verilmesi,

 • Proje bütçelerinden yapılan tüm harcamalara ait ödeme evraklarının incelenmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması ve hak sahiplerine ödemelerin yapılması,

 • Proje harcamalarından gerçekleşen vergi, sosyal güvenlik primleri vb. ödemelere ait kesintilerin ilgili proje hesaplarından alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına aktarımının sağlanması ve bu hesaptan ilgili yerlere gerekli ödemelerin yapılması,

 • Proje yürütücüleri tarafından talep edilen ara ve kesin hesap raporlarının düzenlenmesi ve sonuçlandırıldığı bildirilen projelere ait gerekli kapanış işlemlerinin yapılması,

 • Projelerle ilgili ödenek cetvellerinin hazırlanarak birimlere gönderilmesi ve ilgililere ödemelerin yapılması,

 • Proje bütçe tablolarının hazırlanması, proje bazında bütçe takiplerinin yapılması ve gelişme raporlarının hazırlanmasında proje yürütücülerine mali tabloların doldurulmasında destek olunması,

 • Projeler kapsamında istihdam edilen personel, bursiyer öğrenci ödemelerinin yapılması,

Personel Daire Başkanlığı:

 • Projelerde görevli öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmeleri ve hizmet pasaport işlemlerinin yapılması.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı:

 • Projeler ile ilgili avans ve mahsup işlemlerinin yapılması,

 • Projeler kapsamında yurt içi ve yurt dışı yolluklara ilişkin işlemler ile malzeme, cihaz ve hizmetlerin satın alma ve ihale işlemlerinin yapılması ve firmalara yapılacak ödemeler için tahakkuklarının düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,

 • Projeler kapsamında istihdam edilen personelin işe giriş bildirgelerinin, sigorta girişlerinin yapılması,

 • Projelerde çalışan personelin maaş işlemlerinin yapılması, sigorta primlerinin girilmesi ve takibi.

Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü:

 • Uluslararası ortak projelerin yürütülmesinde sözleşmelerin gözden geçirilmesi, yürürlükte olan projelerle ilgili olarak gerekli idari sorumlulukların takibinin yapılması,

 • Uluslararası projelerde gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve araştırmacı değişimlerinin akademik ortamdaki teşvik ve destek mekanizmalarından karşılanabilirliğinin araştırılması ve bu konuda Modül 1’e bilgi verilmesi.

Hukuk Müşavirliği:

 • İşbirliği, Konsorsiyum Anlaşmaları, Sanayi Kontratları, Hizmet ve Proje Sözleşmelerinin incelenmesidir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi 60250 Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.