Tanıtım

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır. Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

Teknoloji Transfer Ofisleri'nin faaliyet göstermekte olduğu temel alanlar şunlardır:

Modül 1. Eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri: Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere sanayi ile buluşturmak, sanayiden ve gerçek hayattan problem, uygulama ve usulleri tanıtmak ve eğitim ve araştırmaya girdi sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve farkındalık hizmetleri sunmak.

Modül 2. Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler: Araştırma projelerinin başvurusu ve yönetimi esnasında hizmet vermek; projelerin başvuru öncesi ve sonrası tüm işlemlerinde destek sağlamak.

Modül 3.Üniversite Sanayi işbirliği faaliyetleri (proje geliştirme ve yönetimi): Üniversite kaynaklı araştırma sonuçlarını ürüne çevirmek üzere araştırmacıları sanayi ile buluşturmak ve sanayinin ihtiyaçları için de sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi sağlayarak üniversite ile sanayi arasında arayüz rolünü yürütmek.

Modül 4Fikri ve sınai hakların yönetimi ve ticarileştirmeFikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almak.

Modül 5. Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri: Yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi, bu fikrin korunmasını takiben ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmak.


HAKKIMIZDA 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Adını Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'dan alan Üniversitemiz 03.07.1992 tarihinde kurulmuştur. 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi itibariyle öğrenci sayısı 34.747, akademik personel sayısı 1228, idari personel sayısı ise 1067’dir.

Taşlıçiftlik yerleşkesinde, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Yüksekokulu, Tokat Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Devlet Konservatuarı, Tokat Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Uygulama merkezleri yer almaktadır. Şehir yerleşkesinde, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü konuşlanmıştır.

 

TOGÜ TTO

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TOGÜ TTO), 2014 yılından itibaren faaliyet gösteren üniversitenin bir birimi olarak 1 Şubat 2013 tarihinde kurulmuştur. TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında ikincisi açılan “Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve Yürütülmesi Çağrısı” kapsamında . Alanında uzman kişilerce oluşturulan panellerde gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde 2015 tarihinden itibaren desteklenmeye hak kazanmıştır.

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TOGÜ TTO), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ndeki akademisyenler ile sanayici arasında köprü vazifesi üstlenen bir birimdir. TOGÜ TTO, üniversite-sanayi işbirliği uygulamaları için tarafların her biri ile iletişim kuran, ihtiyaçları değerlendirerek ilgili kaynakları belirleyen, Ar-Ge faaliyetlerini projelendiren ve taraflar arasında koordinasyon işlemlerini gerçekleştiren, araştırma sonucu çıkan çözümleri ihtiyaç sahibi sanayi kuruluşlarına aktaran bir yapıdadır.

Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversitemizde üretilen bilginin sanayi tarafından daha yoğun bir şekilde kullanılmasını kolaylaştıracak arayüz niteliğinde bir yapı oluşturmak için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulup, Tokat Teknopark A.Ş.’de faaliyetlerine devam eden bir koordinatörlüktür.


TOGÜ TTO, bir araştırma merkezi, laboratuvar, akademik birim veya patent ofisi değildir. Ancak bunların proje bazında ihtiyaca göre bir araya getirilmesi görevini üstlenen bir yapıdır. Üniversite-sanayi koordinasyonunu verimli kılmayı hedef edinmiş, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmanlık kapsamında destekleyen; bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, işbirliği, fikri sınaî mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine faaliyetler icra eden dinamik bir oluşumdur.

TOGÜ TTO çalışmalarını Tokat Teknopark ile işbirliği içerisinde yürütmektedir.


BİZİMLE YAPABİLECEKLERİNİZ

Küresel ekonomide rekabet edebilirliği ve kazancı arttırmak için teknolojisi yüksek ürünler geliştirmek bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Bu bağlamda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin bilimsel potansiyeli ve araştırma altyapısından etkin bir şekilde yararlanmanız için (özellikle Mühendislik, Fen, Ziraat ve Tıp Fakültelerimizde);

 • Araştırmacılarımızın çalışmalarını üretim faaliyetlerinizle genişletmek ve büyütmek,
 • Standart ürünlerinizin yeni projeler ile çeşitlendirilmesi,
 • Ürünlerinizin laboratuvar testlerinin düşük maliyetle gerçekleştirilmesi sayesinde,
 • Gerçek imalata geçiş süresini kısaltmak,
 • Üretim kapasitenizin geliştirilmesi ve yenilenmesi,
 • Üretim Hattınızda meydana gelen muhtemel sorunların çözümü için uzman desteği,
 • Ar-Ge ve İnovasyon tabanlı girişim ve projelerinizin değerlendirilmesi,
 • Proje üretme yetkinliklerinizin geliştirilmesi,
 • Fikirlerin projelendirilmesi, ulusal ve uluslararası ortaklıklar oluşturulması,
 • Projelerin yürütülmesi sırasında proje yönetimi ile ilgili koordinasyonun sağlanması,
 • Sanayi ortaklı Ar-Ge projeleri sonucundaki ortaya çıkan varlıklarınızın önce Patent Alımı ve süreç içinde Ticarileştirilmesi,
 • Proje fikrinizin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan akademisyenlerimizle eşleştirmek,
 • Ar-Ge ve İnovasyon içerikli Eğitim ihtiyacınız Uzmanlarımız tarafından karşılanması,
 • Aynı sektör firmalarının Kümelenme faaliyetlerine danışmanlık ve destek verilmesi,
 • Teknolojik yönetim alanındaki bilginin öğretim elemanlarınca sizlere aktarılması.

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi,

Üniversite-Sanayi İşbirliği alanında ara yüz kuruluşu kimliğimizle siz değerli firmalarımıza, İnovasyon, Ar-Ge, Ulusal ve Uluslararası düzeyde Teknoloji Transferi, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları, Teknoloji Lisanslama, Ulusal ve Uluslararası Destek Fonlarından yararlanma gibi, sektörün gereksinim duyabileceği konularda, 2014 Eylül ayından beri, Tokat’ın kurumsal simgesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde hizmet vermek üzere tek durak merkezi olarak kurgulanmıştır.

 

Bu misyon doğrultusunda sizleri,

 • Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren laboratuvar deney ve test çalışmalarından yararlanmaya,
 • Araştırmacılarımız tarafından hazırlanmış Ar-Ge ve İnovasyon içerikli tez, proje çalışmalarını sanayi firmaları ile eşleştirmeye,
 • Eşleştirme faaliyeti gerçekleşmiş tez ve proje çalışmalarını Ulusal  ve Uluslararası desteklerden yararlandırmaya,
 • Eşleştirme sonucunda taraflar arasında meydana gelen ticari Ar-  Ge projelerinin çıktılarının entelektüel varlık süreçlerinin desteklemeye,
 • Proje fikirleriniz ve buluşlarınızı değerlendirmeye,
 • İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak  her türlü kamu ve özel sektör işbirliğine destek olmaya davet    etmektedir.


YETKİNLİKLERİMİZ

Araştırmacılar,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde çok farklı alanlarda çalışan 1300' e yakın araştırmacı bulunmaktadır. Bu araştırmacılar ilgili bölüm, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Araştırma Merkezleri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde YÖK kararıyla kurulmuş ve teknolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmış araştırma merkezlerimiz bulunmaktadır.


 • Bilimsel araştırma projeleri,
 • Tokat Teknopark,
 • Laboratuvarlar ve Grupları.

 

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

Gizlilik: Gizlilik projelerimizdeki en temel unsurlardan biridir. Çok ortaklı projelerde gizliliğin ne kadar kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda akademisyenler ve sanayicilerle gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz.

Maliyet-Etkinlik: Projeler için sadece gerekli kaynakları bir araya getirerek projelerin maliyet etkin olmasını sağlıyoruz.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun (4691, 6170) sağladığı vergi muafiyetlerini çalışmalarımıza yansıtıyoruz.

Çok Sayıda Disiplinle Çalışabilme: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tıp, mühendislik, fen bilimleri, işletme, diş hekimliği gibi farklı alanlarda uzman 1300'e yakın akademisyene sahiptir. TOGÜ TTO olarak biz, projelerde gerek duyulan tüm konularda, ilgili akademisyenlerin projede görev almasını sağlıyoruz.

Sonuç Odaklı ve Güçlü Koordinasyon: Bize ulaşan her talebi ayrı bir proje halinde değerlendiriyoruz. Öncelikle, talebin özelliğine göre sonuca ulaşmadaki en etkin ve hızlı çözümü belirleyerek ilgili kaynakları bir araya getiriyoruz. Projeyi koordine ederek; işin zamanında, bütçeye ve plana uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

TOGÜ TTO, faaliyetlerini Tokat Teknopark ile işbirliği içinde yürütmektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi 60250 Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.